Geologické práce

Spoločnosť zabezpečuje služby a geologické práce, v zmysle zákona c. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasti:

  • hydrogeologický prieskum,
  • geologický prieskum životného prostredia,
  • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
  • sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej zátaže,
  • odborný geologický dohlad pri sanácii
  • geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej zátaže, geofyzikálne práce

Výkon TBD

Spoločnosť zabezpečuje výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a odkaliskami III. a IV. kategórie.

Komplexné analýzy

Spoločnosť sa špecializuje na zabezpečenie rôznych druhov analýz, štúdií, poradenstva a služieb s dôrazným zameraním na komplexnosť.